درباره ما

مجله تبلیغاتی تو دید


از آنحایی که احساس کردیم در زمینه تبلیغات تخصصی یک حرفه خلا وجود دارد تیمی تشکیل دادیم تا خلا این زمینه را پر کنیم

با مجله تبلیغاتی تو دید چند هدف را دنبال می کنیم :

1- تبلیغات هدفمند

2- تبلیغات تخصصی

3- شبکه توزیع قوی و متخصص

4- پیوستگی بین تبلیغاتی و خدماتی تبلیغاتی مثل چاپ و طراحی

هر لحظه و هر مکان از تلاش برای بهتر شدن دست بر نمیداریم و از کمک و ایده های تک تک شما با رئی باز استقبال می کنیم