12
آگوست

تعیین خواسته شما

بعد از تماس با همکاران ما و نیاز سنجی از سمت همکاران ما خوتاسته شما به صورت شفاف تعریف می شود تا ما بتوانیم به نحو احسن خواسته شما رو براورده کنیم